Referat fra «skriftlig årsmøte»

Referat fra «skriftlig årsmøte» Freiøya Historielag – 2020

Grunnet koronasituasjonen ble det gjennomført et skriftlig årsmøte for å få godkjent lagets regnskap og årsmelding. Det ble sendt ut en melding om dette pr. e-post til alle medlemmene med kjent e-postadresse og pr. brev i posten til resterende medlemmer uten e-postadresse. 

E-post og brev ble sendt 17. april 2020 med frist til å kommentere eller stemme mot forslagene til vedtak innen 28. april 2020.

Pr. 28. april 2020 var det ikke kommet skriftlige kommenterer eller stemmer mot de foreslåtte vedtakene. Derfor er følgende saker vedtatt slik som beskrevet i meldingen:

  • Sak 1 - Godkjenning av gjennomføring av årsmøtet, møteinnkalling og saksliste
    Vedtak: Årsmøtet godkjenner gjennomføring av dette skriftlige årsmøtet. Innkallingen og sakslisten er godkjent.
  • Sak 2 - Godkjenning av årsmelding fra styret samt revidert regnskap
    Vedtak: Styrets årsmelding 2019/2020 samt revidert regnskap for 2019 godkjennes.
  • Sak 3 - Forlengelse av styreperioden til det sittende styret
    Vedtak: Perioden til det sittende styret forlenges inntil det kan gjennomføres et ordinært årsmøte i løpet av 2020.

Basert på utviklingen i koronasituasjonen vil styret komme tilbake med informasjon om hvordan et ordinært årsmøte kan gjennomføres i løpet av 2020 der man skal behandle de resterende årsmøtesaker iht. lagets vedtekter. Dette gjelder:

1. valg av nytt styre, revisorer, valgkomite og kaffekomite
2. godtgjørelse til styret.


Per Kvalvik,
styreleder Freiøya Historielag
28. april 2020

Last ned referat, årsmelding og regnskap